شهریه کلاس های تخصصی(ویژه اتحادیه های املاک و نمایشگاهداران خودرو) 150 هزارتومان است.

کلاسهای موسسه آموزش به صورت مجازی در حال برگزاری می باشد.شهریه کلاس های عمومی 150 هزارتومان است.

.

.شهریه کلاس های تخصصی (ویژه اتحادیه های املاک و نمایشگاهداران خودرو) 150 هزارتومان است.