مؤسسه  آموزش وپژوهش اصناف وبازرگانان فارس باهمکاری وحمایت مجمع امورصنفی شیراز ازسال 1382 نسبت به آموزشهای موردنیازاصناف محترم جهت ارتقاء سطح علمی وعملی آنان بصورت مستمروپی گیراقدام نموده وهمانطورکه برهمگان روشن است اصناف محترم شهرشیرازیکی از اقشارمهم جامعه می باشندکه نقش بسزائی درتوسعه شهروکشورمان بویژه دربعداقتصادی را داراهستندلذاباتوجه به پیشرفت روشهای کسب وکارولزوم علمی وبه روزشدن اطلاعات اصناف و بانظر به پیشرفت جهانی وفن آوری های نوین، موسسه آموزش وپژوهش استان فارس دراین راستااقدام به برگزاری دوره های آموزشی ،تشکیل کارگاههای تخصصی، سمینارهای علمی ،ارائه طرحهای آموزشی ،پژوهشی  نموده است.