برای شکایت به صورت حضوری به موسسه آموزش مراجعه نماید.

 

و یا با شماره تلفن 37255669 داخلی 1106 تماس حاصل فرمایید.