1_ اگر متقاضی در آزمون غیر حضوری مردود شود، باید از طریق سامانه انتخاب دوره کرده ودر کلاس ها شرکت نماید.

 

2_ اتحادیه موظف است برای متقاضیانی که خواهان معرفی مباشر هستند، تصویر پروانه کسب ومشخصات صاحب پروانه کسب را درقسمت ارسال مدرک، برای آموزش ارسال نماید.

 

3- به همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی می‌باشد.

 

4_عکس جدید درسامانه آپلود شود درصورتی که عکس قدیمی باشد وتشابه وجود نداشته باشد به عنوان تقلب محسوب می‌شود.